Alimentacija, uzdržavanje malodobnog djeteta

2024-02-13

Uzdržavanje djeteta (alimentacija) je obveza roditelja koji ne živi sa njim da sa svoje strane mjesečno namiruje životne troškove i potrebe djeteta, a koja se obveza i visina utvrđuje prilikom razvoda braka od strane suda ukoliko se supružnici (roditelji) sami nisu međusobno oko toga sporazumjeli.

Dijete ima pravo na naplatu alimentacije do punoljetnosti, a ako se redovito školuje do završetka školovanja i perioda zapošljavanja do navršene 26. godine života kao i punoljetno dijete koje je zbog bolesti ili invaliditeta nesposobno za rad dok traje nesposobnost.

Roditelj koji živi sa djetetom u pravilu dolazi u tešku ekonomsku situaciju u slučaju neizvršavanja obveze alimentacije od strane drugog roditelja pri čemu može poduzeti više radnji u ovisnosti od situacije, od kojih je prva ovršni postupak temeljem pravomoćne sudske odluke o razvodu kojom je precizno utvrđena obveza plaćanja alimentacije. Postupak je jednostavan na način da se sudska odluka o alimentaciji zajedno sa ispunjenim formularom ili uskoro elektronskim putem preda Financijskoj agenciji FINA koja će kroz nekoliko dana početi mjesečno prenositi novčana sredstva sa računa obveznika sve dok su zato ispunjeni gore navedeni uvjeti (do navršene 26. godine života uz redovno školovanje i dr.). U slučaju kada ukupno potraživanje premaši iznos od 40.000,00 kn (5.310 eur) ovrha može ići i na nekretninu u vlasništvu ovršenika. Bitno se pojednostavnila i ovrha alimentacije izvan Republike Hrvatske posebice unutar EU. (Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka).

Problem nastaje kada ovaj ovršenik nema sredstava na računu ili se trudi da se sredstva ne prikažu, najčešće na način "rada na crno", u kojem slučaju je moguće priprijetiti ili i prijaviti poslodavca zbog zapošljavanja bez ugovora o radu zbog čega mu se izriče sankcija.

Zakon u ovakvim situacijama previđa mogućnost od roditelja svojeg roditelja (bake i djeda) potraživati utvrđenu alimentaciju koji u tu svrhu mogu biti utuženi zajedno ili pojedinačno, ali samo u slučaju neplaćanja (ili nedovoljnog plaćanja) alimentacije roditelja-obveznika, koja okolnost mora biti dokazana.Povreda obveze plaćanje alimentacije predstavlja kazneno djelo za koje je zapriječena kazna zatvora do tri godine, zbog čega roditelj-skrbnik ili nadležni CZSS mogu i moraju podnijeti kaznenu prijavu protiv roditelja-obveznika koja je uvjet za korištenje daljnjih zakonskih mehanizama naplate alimentacije.

U slučaju nemogućnosti naplate alimentacije i ovim putem, zakon predviđa mogućnost kroz institut privremenog uzdržavanja gdje država snosi alimentaciju koja se ne uspijeva naplatiti od roditelja obveznika pri čemu država zadržava pravo ovog potraživanja prema njemu. Dakle, ovaj je institut prema Zakonu o privremenom uzdržavanju moguć jedino po neuspješnom iscrpljivanju svih uvodno opisanih mogućnosti naplate alimentacije uz uvjet da roditelj-obveznik ne stanuje sa djetetom i ne plaća utvrđenu alimentaciju, te da je nije moguće naplatiti niti od djeda i bake pri čemu je pravo na privremeno uzdržavanje strogo osobno pravo koje nije moguće prenijeti na drugu osobu. Pravo na privremeno uzdržavanje se priznaje i počinje teći od dana podnošenja zahtjeva (po isteku tri mjeseca od pokretanja ovršnog postupka) nadležnom Centru socijalne skrbi koji i sam može pokrenuti postupak i isplaćuje mjesečnu alimentaciju na račun djeteta ili roditelja skrbnika u visini od 50% zakonskog minimuma uzdržavanja koju uredbom utvrđuje Vlada RH, te ukupno može trajati tri godine u kojem roku se poduzimaju radnje radi uspostave plaćanja alimentacije od strane roditelja-obveznika.

Rok zastare pojedinog dospjelog mjesečnog iznosa alimentacije je tri godine (čl. 226. ZOO), a visinu iznosa alimentacije je moguće korigirati u skladu sa izmijenjenim životnim okolnostima u smislu znatnijeg povećanja (ili smanjenja) mjesečnih prihoda roditelja-obveznika, povećanja potreba djeteta i dr., a koja se korekcija visine alimentacije utvrđuje odlukom suda u sudskom postupku gdje je potrebno zatražiti i dokazati povećane potrebe ili povećane ili smanjene mogućnosti roditelja-obveznika plaćanja alimentacije ili druge relevantne okolnosti.

odvjetnik

DUŠKO VUČEVAC

Savska cesta l7, Zagreb

dusko.vucevac@hotmail.com

tel. 01/4829-216, 099/502-2465